Šis pārlūks netiek atbalstīts! Lūdzu, atjauniniet to!

Privātuma politika

Privātuma politika

Informācija par Pārzini:


Mūsu nosaukums ir SIA “Apdrošināšanas un Finansu Brokers”, reģistrācijas numurs: 40003438358, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002.

Ar mums var sazināties, rakstot uz pasta adresi: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002, vai elektroniskā pasta adresi: info@financebroker.lv


SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” Personu datu aizsardzības speciālists ir Gints Puškundzis: gints.puskundzis@gmail.com


Personas dati -  informācija, kas attiecās uz fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Lai mēs varētu izpildītu savas saistības pret Jums kā klientu, mums nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.


Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu apdrošināšanas pakalpojumus.


Mums – SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”  (turpmāk tekstā - AFB) ir īpaši svarīgi apstrādāt Jūsu personas datus kārtīgi un atbildīgi. Mēs tos apstrādājam saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajām prasībām un Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu (GDPR).  

 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Jums piemērotāko pakalpojumu.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citu uzņēmumu vietnēm vai pakalpojumiem, kuriem ir sava privātuma politika un personas datu apstrādes prakse. Šādos gadījumos mēs iesakām iepazīties ar konkrēto uzņēmumu datu apstrādes politiku.


Kādam nolūkam AFB apstrādā Jūsu personas datus?


Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu Jums sniegt kvalitatīvus un personalizētus apdrošināšanas pakalpojumus. Mēs esam apņēmušies regulāri uzlabot un pilnveidot mūsu pakalpojumu kvalitāti. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sniegtu apdrošināšanas pakalpojumus, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem un jautājumiem, izpildītu līgumus un veiktu citas tamlīdzīgas funkcijas. Mēs izmantojam Jūsu datus lai pildītu pienākumus, kas izriet no normatīvo aktu prasībām, piemēram, lietotāju identifikācijas un datu drošības nodrošināšanas, kā arī krāpšanas novēršanas un izmeklēšanas nolūkos.


Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

  • līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
  • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
  • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).


Kur mēs iegūstam Jūsu personas datus?


Mēs iegūstam Jūsu datus tieši no Jums. Datus varam iegūt arī pakalpojumu sniegšanas gaitā (dati var tikt iegūti no dažādiem publiskiem reģistriem, piemēram, CSDD, LTAB).


Jūsu personas datus apstrādā AFB darbinieki, kuriem ir tiesības strādāt ar personas datiem.


Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

  • jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
  • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.


Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam?


Jūsu datu apstrāde ir saistīta ar mūsu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu. Jūsu dati tiek iegūti darījumu laikā. Mēs apkopojam vienīgi tādus datus, kuri attiecas uz konkrētā apdrošināšanas pakalpojuma izmantošanu vai citu konkrētu likumīgu mērķi. Jūs sniedzat par sevi informāciju AFB, piemēram, kad pieprasāt pakalpojumus.

Mūsu apkopotie personas dati ietver:

  • informāciju, kas saistīta ar personas identitātes noteikšanu un pārbaudi, piemēram, vārdu, uzvārdu,  personas kodu;

  • kontaktinformāciju, piemēram, -  adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;

  • informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, klientu attiecībām un to pārvaldību;

  • informāciju, kas nepieciešama likumos noteikto pienākumu izpildei;

  • informācija par AFB pakalpojumu izmantošanu mājas lapā.


Personas datu apstrādes apjomu nosaka AFB sniegtā pakalpojuma specifika.

Kam mēs nododam Jūsu personas datus? 


Lai sniegtu Jums pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu AFB sadarbojas ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ar apdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošināšanas sabiedrībām Jūsu personas datus mēs nododam uz sadarbības līguma pamata. Tāpat AFB nodod Jūsu personas datus attiecīgām valsts un pašvaldības institūcijām, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, piemēram: VID, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojam.


AFB Jūs personas datus apstrādā ES ietvaros. Taču, ja nepieciešams pārsūtīt datus ārpus ES vai EEZ, mēs nodrošinām pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni, atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, vadoties, piemēram, pēc Eiropas Komisijas apstiprinātajiem standarta līguma noteikumiem.


Kādas ir Jūsu tiesības kā mūsu klientam? 

Jums ir tiesības pārbaudīt par Jums uzkrāto informāciju, pieprasīt koriģēt nepatiesos vai nepietiekamos datus, kā arī pieprasīt izdzēst novecojošus datus vai informāciju, kas nav nepieciešama datu apstrādes nolūka sasniegšanai. 


Kā tiek aizsargāti Jūsu personas dati?


Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, ievērojot īpašu piesardzību un izmantojot tam piemērotas datu aizsardzības metodes. Metodes ietver provaktīvu un reaģējošu riska pārvaldību, uguns mūru izmantošanu, piekļuves kontroles un drošības sistēmas, kontrolētu piekļūšanas un lietotāju tiesību piešķiršanu, kā arī uzraudzību, lietotāju prasmju nodrošināšanu, apmācot AFB darbiniekus, kas iesaistīti personas datu apstrādē, tā pat arī - novērtējot un rūpīgi izvēloties AFB sadarbības partnerus.

 

Kā mēs saglabājam Jūsu datus un atjaunojam tos?


Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat mūsu klients. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un likumā noteiktās informācijas glabāšanas termiņa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, AFB leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).


Datu glabāšanas laikā mēs ievērojam likumā noteiktās prasības.


Mēs vēlamies uzglabāt mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus tā, lai tie būtu precīzi un aktualizēti, dzēšot nevajadzīgus datus un atjauninot novecojušo informāciju. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārbaudīt, vai Jūsu dati ir atjaunoti, precīzi, un ziņot mums nekavējoties, ja Jūsu personas datos ir notikušas kādas izmaiņas.

 


Jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar mums rakstot uz e-pastu: info@financebroker.lv, vai zvanot Nr. +371 6 7613810

Kā nopirkt OCTA

Uztici apdrošināšanas jautājumus profesionāļiem un piesakies bezmaksas tirgus salīdzinājumam!

Vēlos saņemt