Šis pārlūks netiek atbalstīts! Lūdzu, atjauniniet to!

Portāla lietošanas noteikumi

Portāla lietošanas noteikumi

1. Vispārējā informācija

1.1. www.letapolise.lv ir publiska interneta vietne (turpmāk tekstā – Portāls) tās darbību un apdrošināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” (saīsinājumā – AFB), reģ. Nr. 40003438358 (turpmāk tekstā – Brokeris).

1.2. www.letapolise.lv Portāls paredzēts apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai. Pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā apmeklētājiem un/vai lietotājiem (turpmāk tekstā – Lietotājs). Portālā piedāvātie pakalpojumi un informācija ir paredzēti tikai privātai lietošanai.

1.3. Pirms uzsākt www.letapolise.lv lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar Portāla lietošanas noteikumiem un jāapliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi, izdarot atbilstošu atzīmi. Izdarot atzīmi Portālā par iepazīšanos ar Portāla lietošanas noteikumiem, Klients piekrīt visu Portāla lietošanas noteikumos norādīto informāciju saņemt šajā Portālā. Ja Lietotājs nepiekrīt noteikumiem, Lietotājam nav tiesību turpināt Portāla lietošanu. Atrašanās Portālā lietotājam nerada līgumiskas attiecības, Lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī Portālu atstāt.

1.4. Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. Brokeris patur tiesības mainīt Portāla saturu un tā lietošanas noteikumus, tos publicējot interneta vietnē: www.letapolise.lv. Brokeris ir tiesīgs izvietot saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.

1.5. Brokeris negarantē, ka Portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem, kā arī negarantē un nav nekādā veidā atbildīgs par apdrošināšanas sabiedrību un sadarbības partneru kļūdām un/vai traucējumiem to IT sistēmu darbībā.


2. Apdrošināšanas polises pasūtīšana

2.1. Portālā iespējams pasūtīt OCTA polises no apdrošināšanas kompānijām, ar kurām Brokerim noslēgti līgumi par OCTA apdrošināšnas izplatīšanu - AAS Balta, ADB Gjensidige Latvijas filiāle, AAS BTA Baltic Insurance Company, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle un Balcia Insurance SE . 

2.2. Pasūtot OCTA polisi, Lietotājam jānorāda Portālā prasītā informācija.

2.3. Brokeris nav atbildīgs par Lietotāja nepareizi vai kļūdaini ievadītu informāciju.

2.4. Apdrošināšanas polises prēmiju (cenu) nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība, to aprēķins Portālā notiek izmantojot IT sistēmu automātisku integrāciju (turpmāk tekstā – Webserviss) ar Apdrošināšanas sabiedrību IT sistēmām. Izņēmums ir gadījumi, kad apdrošināšanas sabiedrību Webservisi neatbalsta OCTA polišu izdošanu, piemēram, pielietojama invalīda atlaide, transportlīdzeklis, kas tiek apdrošināts izmantojot rēķins – uzziņa vai iegādes dokumentu datus utml., Lietotājam jāsazinās ar Brokeri (Mob. tālr.: +371 27888822 WhatsApp: +371 29450716).

 

3. Apdrošināšanas polises apmaksa.

3.1. Ātrie maksājumi

3.1.1. Ar kredītkarti (MasterCard, Visa) un debetkarti (Maestro, Visa), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā un šī iespēja ir aktivizēta. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3.1.2. American Express kartes netiek pieņemtas.

3.1.3. Izmantojot AS Swedbank, AS SEB bank, AS Citadele banka internetbankas tiešo pieslēgumu (fiziskas un juridiskas personas).

3.2. Ar pārskaitījumu, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu (Brokeris sagatavo rēķinu un elektoniski nosūtīta uz Lietotāja norādīto e-pastu)

3.3. Skaidrā naudā vai ar karti birojā Rīgā, Tukuma ielā 6 (darba dienās, darba laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00).

3.5. Ja pasūtījumu nav iespējams izpildīt, Brokeris sazināsies ar Jums. Pēc iesnieguma saņemšanas, naudas par neizpildītu pasūtījumu tiek atgriezta maksātāja norādītajā kontā 5 (piecu) darba dienu laikā.


4. Apdrošināšanas polises sagatavošana

4.1.Ja polises apmaksa veikta izmantojot ātros maksājumus vai apmaksājot Brokeris sagatavoto rēķinu, OCTA polise tiks sagatavoti tikai pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas (maksājumu apstrādes sistēma saņēmusi veikto maksājumu).

4.2. Ja maksājums veikts izmantojot tiešo pieslēgumu Swedbank, Citadele, Luminor vai SEB bankai - maksājumu saņemsim nekavējoties un polisi noformēsim nekavējoties pēc maksājuma saņemšanas darba dienās (darba laikā no 09:00-18:00), ja no citas bankas - maksājumu darba dienā saņemsim 24 stundu laikā un polisi noformēsim divu stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

4.3. Par polises stāšanos spēkā, klients tiek informēts, nosūtot sms uz klienta norādīto tālruņa numuru. Gadījumos, kad OCTA polise ir nepieciešama steidzami, Lietotājam jāsazinās ar Brokeri (Mob. tālr.: +371 27888822 WhatsApp: +371 29450716).

4.4. OCTA polises tiek sagatavotas (pārtrauktas, anulētas) pamatojoties uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanas likumu (https://likumi.lv/ta/id/87547-sauszemes-transportlidzeklu-ipasnieku-civiltiesiskas-atbildibas-obligatas-apdrosinasanas-likums ). Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinieties ar Brokeri (Mob. tālr.: +371 27888822 WhatsApp: +371 29450716).

4.5. OCTA Apdrošināšanas līgumu, kas noslēgts ar distances līdzekļu palīdzību (internets, e-pasts u.c.), tā apdrošināšanas periods nav mazāks par vienu mēnesi un apdrošinājuma ņēmējs ir patērētājs (fiziska persona), var pārtraukt izmantojot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas, rakstveidā par to paziņojot apdrošināšanas sabiedrībai.


5. Apdrošināšanas polises piegāde.

5.1. Brokeris nodrošina Portālā pasūtītās OCTA polises nosūtīšanu elektroniski uz klienta noradīto e-pasta adresi;

5.2. OCTA polises izdruku un ar to saistītos dokumentus, bez maksas, iesējams saņemt papīra formātā, personīgi, ierodoties SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” birojā Rīgā, Tukuma ielā 6 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00).


6. Apdrošināšanas polises spēkā stāšanās, izmaiņas un atgādinājumi.

6.1. OCTA apdrošināšana stājas spēkā pēc polises noformēšanas, par ko Lietotājs saņem apstiprinājuma SMS uz tālruņa numuru, kuru norādījis veicot OCTA polises pasūtījumu Portālā.

6.2. Gadījumā, kad OCTA polises spēkā stāšanas datums ir nākamā diena vai kāda cita diena pēc nākamās, Brokeris garantē, ka OCTA polise stāsies spēkā nekavējoties ar esošās polises beigu termiņu.

6.3. Ja portāla lietotājs kļūdaini norādījis sava mobilā tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi un nav saņēmis apstiprinājumu SMS veidā un/vai polisi savā e-pastā, vai arī ir radušās šaubas par apdrošināšanas polises spēkā esamību, portāla lietotājam ir pienākums pārliecināties par polises spēkā esamību sazinoties ar Brokeri (Mob. tālr.: +371 27888822 WhatsApp: +371 29450716).

6.4. Portāla Lietotājam, tuvojoties apdrošināšanas perioda sākumam vai beigām ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par apdrošināšanas polises spēkā esamību neatkarīgi no apstiprinājuma vai atgādinājuma sūtījuma saņemšanas vai nesaņemšanas fakta.

6.5. Transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņu gadījumā portāla Lietotājam, apdrošinājuma ņēmējam, transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam, ir pienākums nekavējoties paziņot par izmaiņām Brokerim izmantojot portālā norādīto e-pasta adresi vai piezvanot uz portālā www.letapolises.lv norādīto tālruņa Nr. +37127888822.

6.6. Gadījumā, kad portāla lietotājs, apdrošinājuma ņēmējs, transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nav paziņojis par transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņām 6.5. punktā minētajā kārtībā, atgādinājuma par polises beigu termiņu nosūtīšana netiek nodrošināta un Brokeris neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties vai ir radušies apdrošināšanas polises spēkā neesamības gadījumā.


7. Izņēmumi un ierobežojumi

7.1. Portālā www.letapolise.lv izvietotā informācija tiek atlasīta ar mērķi sniegt apdrošināšanas pakalpojumu Portāla Lietotājiem. Brokeris nenes atbildību par kļūdām un nepilnībām, kuras radušās Portāla saturā.

7.2. Brokeris nav atbildīgs par trešo personu veiktajām darbībām ar Portāla Lietotāja personas datiem un kontaktinformāciju. Informācija par Privātuma politiku skatāma www.financebroker.lv

7.3. Brokeris nav atbildīgi par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Portāla Lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam lietotājam un/vai jebkurai trešai personai:

7.3.1. Sakarā ar zaudējumiem mantai un/vai veselībai;

7.3.2. Kas saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, bet neierobežojoties, ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja, Apdrošināšanas sabiedrību, Maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;

7.3.3. Kas radušies Portāla lietotājam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;

7.3.4. Kas ir radušies Portāla lietotājam norādot nepareizu OCTA polises spēkā stāšanās datumu.


8. Speciālie noteikumi

Galējo polises cenu nosaka apdrošināšanas sabiedrība polises izrakstīšanas brīdī, izņēmuma gadījumos, tā var atšķirties no Portālā uzrādītās. Šādos gadījumos Brokeris, pirms polises izrakstīšanas, informēs Portāla lietotāju par izmaiņām. Portāls patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus un apdrošināšanas polises.


9. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību.

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām, pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, pienākums ir laikus sniegt klientam šādu informāciju:

Ka apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedza SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, reģistrācijas numurs 40003438358, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002, tālruņa numurs: +37167613810, elektroniskā pasta adrese: info@financebroker.lv (turpmāk tekstā Brokeris), kura rezultātā Klients izvēlējās slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu. Apdrošināšanas brokera atlīdzība par veiktajiem starpniecības pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir apdrošināšanas prēmijas sastāvdaļa, apdrošināšanas prēmiju un brokera atlīdzības apmēru nosaka apdrošinātāji.

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” ir reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeris. Pārliecināties par Brokera reģistrāciju Latvijas Bankas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var apmeklējot Interneta mājas lapu www.bank.lv. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”.

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” sagatavo apdrošināšanas piedāvājumus un ieteikumus pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeris nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai Klienta vārdā un interesēs. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Brokeris, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidro Klienta prasības un vajadzības, to iemeslus, kas kalpo par pamatu Klientam sniegtajām rekomendācijām un konsultācijām attiecīgajā apdrošināšanas pakalpojumā. Šo informāciju Brokeris sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.

Par OCTA apdrošināšanas izplatīšanu brokerim ir noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām:
AAS BALTA (Raunas iela 10, Rīga, LV-1039)
AAS BTA Baltic Insurance Company (Adrese: Sporta 11, Rīga, LV-1013)
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams (Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010)
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle (Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004)
ADB Gjensidige Latvijas filiāle (ADB Gjensidige Latvijas filiāle)
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle (Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013)
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010)
Balcia Insurance, SE (Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010)


10. Datu aizsardzība, personas datu apstrāde un informācijas konfidencialitāte

Konfidencialitāte – visa informācija, kas tiek iegūta par Portāla lietotāju, lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus Portālā www.letapolise.lv, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Nododot Portāla rīcībā savu pasta adresi un/vai tālruņa numuru lietotājs piekrīt saņemt  atgādinājumus par polišu termiņiem un informāciju par jaunumiem. Nododot Portāla rīcībā e-pasta adresi, klients piekrīt saņemt informāciju tīmekļvietnē  par polišu termiņiem un informāciju par jaunumiem un izmaiņām Portālā www.letapolise.lv


11. Autortiesības

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz Portālu www.letapolise.lv , pieder tikai un vienīgi SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” . Portālā publicētie zīmoli, uzņēmumu nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Portāla satura pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” atļaujas ir aizliegta un sodāma LR likumdošanā paredzētā kārtībā.


12. Strīdu un sūdzību izskatīšanas kartība

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Klientu sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.pantu. Rakstveida atbilde uz klienta sūdzību tiek sniegta 20 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Ar kārtību, kādā veidā tiek izskatītas klientu sūdzības var iepazīties šajā dokumentā: Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības.

 

Kā nopirkt OCTA

Uztici apdrošināšanas jautājumus profesionāļiem un piesakies bezmaksas tirgus salīdzinājumam!

Vēlos saņemt