Šis pārlūks netiek atbalstīts! Lūdzu, atjauniniet to!

Portāla lietošanas noteikumi

Portāla lietošanas noteikumi

1. Vispārējā informācija

1.1. www.letapolise.lv ir publiska interneta vietne (turpmāk tekstā – Portāls) tās darbību un apdrošināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” (saīsinājumā – AFB), reģ. Nr. 40003438358 (turpmāk tekstā – Operators).

1.2. www.letapolise.lv Portāls paredzēts apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai. Pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā apmeklētājiem un/vai lietotājiem (turpmāk tekstā – Lietotājs). Portālā piedāvātie pakalpojumi un informācija ir paredzēti tikai privātai lietošanai.

1.3. Pirms uzsākt www.letapolise.lv lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar Portāla lietošanas noteikumiem un jāapliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi, izdarot atbilstošu atzīmi. Ja Lietotājs nepiekrīt noteikumiem, Lietotājam nav tiesību turpināt Portāla lietošanu. Atrašanās Portālā lietotājam nerada līgumiskas attiecības, Lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī Portālu atstāt.

1.4. Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. Operators patur tiesības mainīt Portāla saturu un tā lietošanas noteikumus, tos publicējot interneta vietnē: www.letapolise.lv. Operators ir tiesīgs izvietot saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.

1.5. Operators negarantē, ka Portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem, kā arī negarantē un nav nekādā veidā atbildīgs par apdrošināšanas sabiedrību un sadarbības partneru kļūdām un/vai traucējumiem to IT sistēmu darbībā.


2. Apdrošināšanas polises pasūtīšana

2.1. Portālā iespējams pasūtīt OCTA polises no Operatora sadarbības partneriem - AAS Balta, ADB Gjensidige Latvijas filiāle, AAS BTA Baltic Insurance Company, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle. Operatoram ir tiesības mainīt sadarbības partneru sarakstu.

2.2. Pasūtot OCTA polisi, Lietotājam jānorāda Portālā prasītā informācija.

2.3. Operators nav atbildīgs par Lietotāja nepareizi vai kļūdaini ievadītu informāciju.

2.4. Apdrošināšanas polises prēmiju (cenu) nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība, to aprēķins Portālā notiek izmantojot IT sistēmu automātisku integrāciju (turpmāk tekstā – Webserviss) ar   Apdrošināšanas sabiedrību IT sistēmām. Izņēmums ir gadījumi, kad apdrošināšanas sabiedrību Webservisi neatbalsta OCTA polišu izdošanu, piemēram, pielietojama invalīda atlaide, transportlīdzeklis, kas tiek apdrošināts izmantojot rēķins – uzziņa vai iegādes dokumentu datus utml., Lietotājam jāsazinās ar AFB apdrošināšanas speciālistu (Mob. tālr.: +371 27888822 WhatsApp: +371 29450716).

2.5 Programma „Saņem OCTA polisi 2 minūtēs”

Programma „Saņem OCTA polisi 2 minūtēs”, turpmāk tekstā – Programma, ir Portāla (www.letapolise.lv) bezmaksas pakalpojums. SIA „Apdrošināšanas un Finansu brokers” piedāvā Programmu, Portāla Lietotājiem, ar mērķi celt klientu apkalpošanas kvalitāti un nodrošināt operatīvu OCTA polišu tirdzniecību mājas lapā www.letapolise.lv.

Programma ir attiecināma uz visiem Lietotājiem, kuri Portālā pasūtījuši OCTA polises no sekojošām apdrošināšanas sabiedrībām – AAS Balta, ADB Gjensidige Latvijas filiāle, AAS BTA Baltic Insurance Company, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams un veikuši OCTA polises apmaksu ar karti vai ātrajiem maksājumiem.

Portāla lietotājiem garantējam, ka katru darba dienu (darba laikā no plkst. 09:00-18:00) izsniegsim OCTA polisi, un tā stāsies spēkā 2 minūšu laikā no brīža, kad maksājums saņemts un fiksēts SIA „Apdrošināšanas un Finansu brokers” bankas kontā.

Iegādājoties apdrošināšanas sabiedrības If P&C Insurance AS Latvijas filiāle OCTA polisi, neatkarīgi no izvēlētā maksājuma veida (apmaksa veikta ar karti vai ātrais maksājums) OCTA polise stāsies spēkā 2 stundu laikā no iegādes brīža (saņemta apmaksa AFB bankas kontā).

Operators patur tiesības vienpusējā kārtībā bez jebkāda brīdinājuma grozīt un/vai atcelt „Saņem OCTA polisi 2 minūtēs” programmu, tās noteikumus un nosacījumus, par to izvietojot informāciju Portālā.


3. Apdrošināšanas polises apmaksa.

3.1. Ātrie maksājumi

3.1.1. Ar kredītkarti (MasterCard, Visa) un debetkarti (Maestro, Visa), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā un šī iespēja ir aktivizēta. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3.1.2. American Express kartes netiek pieņemtas.

3.1.3. Izmantojot AS Swedbank, AS SEB bank, AS Citadele banka internetbankas tiešo pieslēgumu (fiziskas un juridiskas personas).

3.2. Ar pārskaitījumu, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu (AFB sagatavo rēķinu un elektoniski nosūtīta uz Lietotāja norādīto e-pastu)

3.3. Skaidrā naudā vai ar karti birojā Rīgā, Tukuma ielā 6 (darba dienās, darba laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00).

3.4. OCTA apdrošināšanas polises tiek izsniegtas pamatojoties uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanas likumu (https://likumi.lv/ta/id/87547-sauszemes-transportlidzeklu-ipasnieku-civiltiesiskas-atbildibas-obligatas-apdrosinasanas-likums). Pēc OCTA polises iegādes, pakalpojums nav anulējams. OCTA polise ir pārtraucama un nauda, likumā noteiktajā apmērā, ir atgriežama gadījumos, kas atrunāti likuma par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanu 10.pantā.

3.5. Ja pasūtījumu nav iespējams izpildīt, Portāla Operators sazināsies ar Jums. Pēc iesnieguma saņemšanas, naudas par neizpildītu pasūtījumu tiek atgriezta maksātāja norādītajā kontā 5 (piecu) darba dienu laikā.


4. Apdrošināšanas polises sagatavošana

4.1.Ja polises apmaksa veikta izmantojot ātros maksājumus vai apmaksājot AFB sagatavoto rēķinu, OCTA polise tiks sagatavoti tikai pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas (maksājumu apstrādes sistēma saņēmusi veikto maksājumu).

4.2. Ja maksājums veikts izmantojot tiešo pieslēgumu Swedbank, Citadele, Luminor vai SEB bankai - maksājumu saņemsim nekavējoties un polisi noformēsim nekavējoties pēc maksājuma saņemšanas darba dienās (darba laikā no 09:00-18:00), ja no citas bankas - maksājumu darba dienā saņemsim 24 stundu laikā un polisi noformēsim divu stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

4.3. Par polises stāšanos spēkā, klients tiek informēts, nosūtot sms uz klienta norādīto tālruņa numuru. Gadījumos, kad OCTA polise ir nepieciešama steidzami, Lietotājam jāsazinās ar AFB apdrošināšanas speciālistu (Mob. tālr.: +371 27888822 WhatsApp: +371 29450716).

4.4. OCTA polises tiek sagatavotas (pārtrauktas, anulētas) pamatojoties uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanas likumu (https://likumi.lv/ta/id/87547-sauszemes-transportlidzeklu-ipasnieku-civiltiesiskas-atbildibas-obligatas-apdrosinasanas-likums ). Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinieties ar AFB apdrošināšanas speciālistu (Mob. tālr.: +371 27888822 WhatsApp: +371 29450716).

4.5. OCTA Apdrošināšanas līgumu, kas noslēgts ar distances līdzekļu palīdzību (internets, e-pasts u.c.), tā apdrošināšanas periods nav mazāks par vienu mēnesi un apdrošinājuma ņēmējs ir patērētājs (fiziska persona), var pārtraukt izmantojot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas, rakstveidā par to paziņojot apdrošināšanas sabiedrībai.


5. Apdrošināšanas polises piegāde.

5.1. Operators nodrošina Portālā pasūtītās OCTA polises nosūtīšanu elektroniski uz klienta noradīto e-pasta adresi;

5.2. OCTA polises oriģinālu iesējams saņemt personīgi, ierodoties SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” birojā Rīgā, Tukuma ielā 6 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00).


6. Apdrošināšanas polises spēkā stāšanās, izmaiņas un atgādinājumi.

6.1. OCTA apdrošināšana stājas spēkā pēc polises noformēšanas, par ko Lietotājs saņem apstiprinājuma SMS uz tālruņa numuru, kuru norādījis veicot OCTA polises pasūtījumu Portālā.

6.2. Gadījumā, kad OCTA polises spēkā stāšanas datums ir nākamā diena vai kāda cita diena pēc nākamās, Operators garantē, ka OCTA polise stāsies spēkā nekavējoties ar esošās polises beigu termiņu.

6.3. Ja portāla lietotājs kļūdaini norādījis sava mobilā tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi un nav saņēmis apstiprinājumu SMS veidā un/vai polisi savā e-pastā, vai arī ir radušās šaubas par apdrošināšanas polises spēkā esamību, portāla lietotājam ir pienākums pārliecināties par polises spēkā esamību sazinoties ar AFB apdrošināšanas speciālistu (Mob. tālr.: +371 27888822 WhatsApp: +371 29450716).

6.4. Portāla Lietotājam, tuvojoties apdrošināšanas perioda sākumam vai beigām ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par apdrošināšanas polises spēkā esamību neatkarīgi no apstiprinājuma vai atgādinājuma sūtījuma saņemšanas vai nesaņemšanas fakta.

6.5. Transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņu gadījumā portāla Lietotājam, apdrošinājuma ņēmējam, transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam, ir pienākums nekavējoties paziņot par izmaiņām brokerim izmantojot portālā norādīto e-pasta adresi vai piezvanot uz portālā www.letapolises.lv norādīto tālruņa Nr. +37127888822.

6.6. Gadījumā, kad portāla lietotājs, apdrošinājuma ņēmējs, transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nav paziņojis par transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņām 6.5. punktā minētajā kārtībā, atgādinājuma par polises beigu termiņu nosūtīšana netiek nodrošināta un Brokeris neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties vai ir radušies apdrošināšanas polises spēkā neesamības gadījumā.


7. Izņēmumi un ierobežojumi

7.1. Portālā www.letapolise.lv  izvietotā informācija tiek atlasīta ar mērķi sniegt apdrošināšanas pakalpojumu Portāla Lietotājiem. Portāla Operators nenes atbildību par kļūdām un nepilnībām, kuras radušās Portāla saturā.

7.2. AFB nav atbildīgs par trešo personu veiktajām darbībām ar Portāla Lietotāja personas datiem un kontaktinformāciju. Informācija par Privātuma politiku skatāma www.financebroker.lv

7.3. Operators nav atbildīgi par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Portāla Lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam lietotājam un/vai jebkurai trešai personai:

7.3.1. Sakarā ar zaudējumiem mantai un/vai veselībai;

7.3.2. Kas saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, bet neierobežojoties, ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja, Apdrošināšanas sabiedrību, Maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;

7.3.3. Kas radušies Portāla lietotājam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;

7.3.4. Kas ir radušies Portāla lietotājam norādot nepareizu OCTA polises spēkā stāšanās datumu.


8. Speciālie noteikumi

Galējo polises cenu nosaka apdrošināšanas sabiedrība polises izrakstīšanas brīdī, izņēmuma gadījumos, tā var atšķirties no Portālā uzrādītās. Šādos gadījumos Operators, pirms polises izrakstīšanas, informēs Portāla lietotāju par izmaiņām. Portāls patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus un apdrošināšanas polises.


9. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību.

Brokerim, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34.pantu, pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, pienākums ir laikus sniegt klientam šādu informāciju:

Ka apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā  un interesēs sniedza SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, reģistrācijas numurs 40003438358, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002, tālruņa numurs: +37167613810, faksa numurs: +37167607741, elektroniskā pasta adrese: info@financebroker.lv (turpmāk tekstā Sabiedrība), kura rezultātā Klients izvēlējās slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu. Apdrošināšanas brokera atlīdzība par veiktajiem starpniecības pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir apdrošināšanas prēmijas sastāvdaļa, apdrošināšanas prēmiju un brokera atlīdzības apmēru nosaka tikai apdrošinātāji.

Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv. Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā.

Sabiedrība ir sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un ieteikusi Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. Sabiedrība kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai Klienta vārdā un interesēs. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidrojusi Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.


10. Datu aizsardzība, personas datu apstrāde un informācijas konfidencialitāte

10.1. Konfidencialitāte – visa informācija, kas tiek iegūta par Portāla lietotāju, lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus Portālā www.letapolise.lv, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

10.2. Visa informācija, kas tiek iegūta par Portāla Lietotāju, Lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus Portālā, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Portāla Privātuma politiku. Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi Lietotājs var iegūt Operatora Privātuma politikā.

10.3. Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie dati t.sk. fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to apstrādei, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un var tik saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pret šo personu var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem. Lietotājs nododot fizisko personu datus apstrādei, atbild par tiesisko pamatu personas datu nodošanai vai pilnvarojuma iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem, ja tie nav Lietotāja personas dati.

10.4. Operators ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Lietotājam piekļuvi Portālā, ja konstatē šo Lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.

10.5. Saņemot Operatora pakalpojumus un nododot Portāla rīcībā savu e-pasta adresi, pasta adresi un/vai tālruņa numuru, Portāla Lietotājs ir informēts, ka tas vienu gadu pēc esošās OCTA polises termiņa beigām saņems atgādinājumus par OCTA polišu darbības termiņiem par jaunumiem un izmaiņām Portālā www.letapolise.lv, kā arī Portāla Lietotājs pilnvaro Operatoru pieprasīt apdrošināšanas sabiedrībām informāciju par Portāla Lietotāja transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanas polišu darbības termiņiem, lai nodrošinātu savlaicīgu OCTA atgādinājumu nosūtīšanu Lietotājam ar mērķi Lietotājam palīdzēt ievērot Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma normas attiecībā uz Portāla Lietotāja transportlīdzekļa apdrošināšanu. Šis nosacījums ir būtiska Lietošanas noteikumu sastāvdaļa.


11. Autortiesības

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz Portālu www.letapolise.lv  , pieder tikai un vienīgi SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”. Portālā publicētie zīmoli, uzņēmumu nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Portāla satura pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” atļaujas ir aizliegta un sodāma LR likumdošanā paredzētā kārtībā.


12. Strīdu un sūdzību izskatīšanas kartība

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot Sabiedrībai, vai mutiskas sūdzības gadījumā Sabiedrības atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Saņemto sūdzību Sabiedrība izskata un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas, bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Sabiedrība sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt Sabiedrības atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā.


13. Apdrošināšanas terminu skaidrojums

13.1. OCTA standartlīgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz:

13.1.1. Latvijas Republikā reģistrētu vai atsavinātu transportlīdzekli;

13.1.2. citā valstī atsavinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā;

13.2.3. Latvijas Republikā nereģistrētu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtām tirdzniecības numura zīmēm tirdzniecībai paredzēta transportlīdzekļa pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu transportlīdzekli. Lai noslēgtu standartlīgumu attiecībā uz jaunu un Latvijas Republikā, kā arī citās valstīs agrāk nereģistrētu transportlīdzekli, to vispirms reģistrē Latvijas Republikā. Standartlīgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kas pievienojušās 2002.gada 30.maija daudzpusējam nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un citu asociēto valstu nacionālajiem apdrošināšanas birojiem.

13.2. OCTA + ir obligātās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana (OCTA) ar apdrošināšanu kompāniju piedāvātajiem papildus segumiem. Dažādas apdrošināšanas kompānijas piedāvā atšķirīgas papildus seguma iespējas, piemēram, OCTA polisi ar transportlīdzekļa zādzības un laupīšanas riska apdrošināšanu.

13.3. Robežapdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu. Robežapdrošināšanas līgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.

13.4. Starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte) ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts Latvijas Republikā un piedalās ceļu satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Par starptautisko apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti) uzskatāms arī tāds starptautiskais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts, ja šāda līguma noslēgšana paredzēta starptautiskajos līgumos. Zaļā karte ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajās valstīs. Latvijas Republikā reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieks starptautisko apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar apdrošinātāju, kas ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedrs.

13.5. Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā objekta vērtības daļa vai laika periods (apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs jāsedz pašam.

13.6. Virsapdrošināšana. Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

13.7. Zemapdrošināšana. Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo zemapdrošināšanas vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi

Kā nopirkt OCTA